Roháček2. Mojžišova16,34

2. Mojžišova 16:34

Exodus

P­reto jako bol pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, uložil ju Áron pred svedoc­tvom, aby tam bola opat­rovaná.


Verš v kontexte

33 A Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi jed­nu nádobu a daj do nej pl­ný omer man­ny a ulož ju pred Hos­podinom, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia. 34 P­reto jako bol pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, uložil ju Áron pred svedoc­tvom, aby tam bola opat­rovaná. 35 A synovia Iz­raelovi jed­li man­nu štyrid­sať rokov, až do­kiaľ ne­prišli do zeme, v ktorej mali bývať; man­nu jed­li, kým ne­prišli k po­hraničiu Kananej­skej zeme.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

34 P­reto jako bol pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, uložil ju Áron pred svedoc­tvom, aby tam bola opat­rovaná.

Evanjelický

34 Áron ho položil pred Svedec­tvo, aby sa za­choval, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Ekumenický

34 Áron ju položil pred svedec­tvo, aby sa uchovala, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Bible21

34 A tak jej Áron po­stavil před Tru­hlou svě­de­ctví, aby to bylo uchováno, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi.