EvanjelickýEfezským5,21

Efezským 5:21

Buďte si vo­spolok pod­daní v báz­ni Kris­tovej:


Verš v kontexte

20 Dob­rorečte stále za všet­ko Bohu a Ot­covi v mene nášho Pána Ježiša Kris­ta. 21 Buďte si vo­spolok pod­daní v báz­ni Kris­tovej: 22 ženy svojim mužom ako Pánovi,

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

21 pod­riaďujúc sa jed­ni druhým v báz­ni Božej.

Evanjelický

21 Buďte si vo­spolok pod­daní v báz­ni Kris­tovej:

Ekumenický

21 Na­vzájom sa pod­riaďuj­te v bázni pred Kris­tom.

Bible21

21 Z úcty ke Kri­stu se pod­dávej­te jedni druhým.