EkumenickýEfezským1,3

Efezským 1:3

Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal všet­kým duchov­ným požeh­naním cez naše spoločen­stvo v Kristovi v nebesiach.


Verš v kontexte

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal všet­kým duchov­ným požeh­naním cez naše spoločen­stvo v Kristovi v nebesiach. 4 Veď ešte pred stvorením sveta si nás vy­volil, aby sme boli pred ním svätí a ne­poškvr­není v láske.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Požeh­naný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal každým požeh­naním duchov­ným v ponebes­kých ob­las­tiach v Kris­tovi,

Evanjelický

3 Požeh­naný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Kris­ta, ktorý nás v nebes­kých veciach požeh­nal v Kris­tovi Ježišovi všet­kým duchov­ným požeh­naním.

Ekumenický

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal všet­kým duchov­ným požeh­naním cez naše spoločen­stvo v Kristovi v nebesiach.

Bible21

3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nás v Kri­stu požeh­nal veškerým du­chovním požeh­náním v ne­besích!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček