Evanjelický5. Mojžišova7,24

5. Mojžišova 7:24

Deuteronomium

Ich kráľov vy­dá ti do rúk a vy­mažeš ich meno spod nebies. Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, keď ich vy­ničíš.


Verš v kontexte

23 Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá ich tebe a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­hubené. 24 Ich kráľov vy­dá ti do rúk a vy­mažeš ich meno spod nebies. Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, keď ich vy­ničíš. 25 Ich vy­rezávané mod­ly spáľ ohňom. Ne­požiadaj ani zlato ani strieb­ro, ktoré je na nich, ani si ho neber, aby ti nebolo pas­cou, lebo je to ohav­nosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 A ich kráľov dá do tvojej ruky, a vy­hubíš ich meno zpod nebies; ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, do­kiaľ ich len neza­hladíš.

Evanjelický

24 Ich kráľov vy­dá ti do rúk a vy­mažeš ich meno spod nebies. Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, keď ich vy­ničíš.

Ekumenický

24 Ich kráľov ti vy­dá do rúk a ty vy­mažeš ich mená pod nebom. Ni­kto sa ne­po­staví proti tebe, kým ich ne­vyničíš.

Bible21

24 Vy­dá do tvých ru­kou i je­jich krále, takže vy­mažeš je­jich jméno pod ne­bem. Žádný před te­bou ne­ob­sto­jí, všech­ny je vy­hladíš.