Ekumenický5. Mojžišova7,24

5. Mojžišova 7:24

Deuteronomium

Ich kráľov ti vy­dá do rúk a ty vy­mažeš ich mená pod nebom. Ni­kto sa ne­po­staví proti tebe, kým ich ne­vyničíš.


Verš v kontexte

23 No Hos­podin, tvoj Boh, ti tie národy vy­dá a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­ničené. 24 Ich kráľov ti vy­dá do rúk a ty vy­mažeš ich mená pod nebom. Ni­kto sa ne­po­staví proti tebe, kým ich ne­vyničíš. 25 Vy­rezávané sošky ich božs­tiev spáľte. Nezatúžiš po strieb­re ani po zlate, čo je na nich, ani si ho neber, aby sa ti to ne­stalo osíd­lom, lebo je to ohav­nosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 A ich kráľov dá do tvojej ruky, a vy­hubíš ich meno zpod nebies; ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, do­kiaľ ich len neza­hladíš.

Evanjelický

24 Ich kráľov vy­dá ti do rúk a vy­mažeš ich meno spod nebies. Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, keď ich vy­ničíš.

Ekumenický

24 Ich kráľov ti vy­dá do rúk a ty vy­mažeš ich mená pod nebom. Ni­kto sa ne­po­staví proti tebe, kým ich ne­vyničíš.

Bible21

24 Vy­dá do tvých ru­kou i je­jich krále, takže vy­mažeš je­jich jméno pod ne­bem. Žádný před te­bou ne­ob­sto­jí, všech­ny je vy­hladíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček