Evanjelický5. Mojžišova11,27

5. Mojžišova 11:27

Deuteronomium

Požeh­nanie, ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám dnes dávam,


Verš v kontexte

26 Aj­hľa, pred­kladám vám dnes po žeh­nanie i kliat­bu. 27 Požeh­nanie, ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám dnes dávam, 28 a kliat­bu, ak nebudete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, od­bočíte z ces­ty, ktorú vám dnes pri­kazujem, a pôj­dete za inými boh­mi, ktorých ne­poz­náte.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

27 požeh­nanie, keď budete počúvať na pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám ja pri­kazujem dnes,

Evanjelický

27 Požeh­nanie, ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám dnes dávam,

Ekumenický

27 Ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, vášho Boha, ktoré vám dnes pred­kladám, zís­kate požeh­nanie.

Bible21

27 Požeh­nání – bu­dete-li po­s­lou­chat přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, která vám dnes udílím.