Evanjelický5. Mojžišova11,28

5. Mojžišova 11:28

Deuteronomium

a kliat­bu, ak nebudete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, od­bočíte z ces­ty, ktorú vám dnes pri­kazujem, a pôj­dete za inými boh­mi, ktorých ne­poz­náte.


Verš v kontexte

27 Požeh­nanie, ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám dnes dávam, 28 a kliat­bu, ak nebudete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, od­bočíte z ces­ty, ktorú vám dnes pri­kazujem, a pôj­dete za inými boh­mi, ktorých ne­poz­náte. 29 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú ideš za­brať, vy­slov požeh­nanie na vr­chu Gerizím a kliat­bu na vr­chu Ébal.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

28 a zlorečenie, keby ste ne­počúvali na pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, a keby ste vy­bočili z ces­ty, ktorú vám ja pri­kazujem dnes, idúc za inými bohy, ktorých ne­znáte.

Evanjelický

28 a kliat­bu, ak nebudete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, od­bočíte z ces­ty, ktorú vám dnes pri­kazujem, a pôj­dete za inými boh­mi, ktorých ne­poz­náte.

Ekumenický

28 Ak však nebudete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, vášho Boha, ak od­bočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť, a pôj­dete za inými boh­mi, ktorých ne­poz­náte, stih­ne vás kliat­ba.

Bible21

28 Pro­kletí – ne­bu­dete-li po­s­lou­chat přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ale sejdete z ces­ty, kte­rou vám dnes přikazu­ji, a vy­dá­te se za cizí­mi bo­hy, které jste ne­po­zna­li.