Evanjelický5. Mojžišova11,23

5. Mojžišova 11:23

Deuteronomium

po­tom Hos­podin vy­ženie všet­ky tieto národy spred vás a vy si pod­maníte národy väčšie a moc­nejšie, ako ste sami.


Verš v kontexte

22 Ak však budete bed­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám pred­pisujem pl­niť, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, kráčať len po Jeho ces­tách a Jeho sa pri­dŕžať, 23 po­tom Hos­podin vy­ženie všet­ky tieto národy spred vás a vy si pod­maníte národy väčšie a moc­nejšie, ako ste sami. 24 Každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše; od púšte až po Libanon, od Veľrieky, rieky Euf­rat až po Západ­né more bude vaše územie.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

23 vtedy vy­ženie Hos­podin všet­ky tie národy zp­red vašej tvári, a zauj­mete do dedičs­tva národy, k­toré sú väčšie a moc­nejšie ako vy.

Evanjelický

23 po­tom Hos­podin vy­ženie všet­ky tieto národy spred vás a vy si pod­maníte národy väčšie a moc­nejšie, ako ste sami.

Ekumenický

23 po­tom Hos­podin vy­ženie pred vami všet­ky tieto národy a vy si pod­robíte väčšie a moc­nejšie národy, než ste sami.

Bible21

23 Hos­po­din před vá­mi vy­žene všech­ny tyto náro­dy. Bu­dete moci vy­hnat náro­dy větší a mo­cnější, než jste sa­mi.