Evanjelický5. Mojžišova11,22

5. Mojžišova 11:22

Deuteronomium

Ak však budete bed­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám pred­pisujem pl­niť, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, kráčať len po Jeho ces­tách a Jeho sa pri­dŕžať,


Verš v kontexte

21 aby sa roz­hoj­nili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com, po­kiaľ sú nebesá nad zemou. 22 Ak však budete bed­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám pred­pisujem pl­niť, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, kráčať len po Jeho ces­tách a Jeho sa pri­dŕžať, 23 po­tom Hos­podin vy­ženie všet­ky tieto národy spred vás a vy si pod­maníte národy väčšie a moc­nejšie, ako ste sami.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo ak budete na­ozaj os­tríhať každé toto pri­kázanie, ktoré vám ja pri­kazujem, aby ste ho činili milujúc Hos­podina, svoj­ho Boha, chodiac po všet­kých jeho ces­tách a lás­kou sa ho pri­dŕžajúc,

Evanjelický

22 Ak však budete bed­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám pred­pisujem pl­niť, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, kráčať len po Jeho ces­tách a Jeho sa pri­dŕžať,

Ekumenický

22 Ak budete starost­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám kážem za­chovávať, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, vo všet­kom sa pris­pôsobiť jeho vôli a pri­dŕžať sa ho,

Bible21

22 Bu­dete-li peč­livě do­držovat všech­na tato přikázání, která vám udílím, bu­dete-li mi­lovat Hos­po­di­na, svého Bo­ha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k ně­mu,