Roháček5. Mojžišova11,23

5. Mojžišova 11:23

Deuteronomium

vtedy vy­ženie Hos­podin všet­ky tie národy zp­red vašej tvári, a zauj­mete do dedičs­tva národy, k­toré sú väčšie a moc­nejšie ako vy.


Verš v kontexte

22 Lebo ak budete na­ozaj os­tríhať každé toto pri­kázanie, ktoré vám ja pri­kazujem, aby ste ho činili milujúc Hos­podina, svoj­ho Boha, chodiac po všet­kých jeho ces­tách a lás­kou sa ho pri­dŕžajúc, 23 vtedy vy­ženie Hos­podin všet­ky tie národy zp­red vašej tvári, a zauj­mete do dedičs­tva národy, k­toré sú väčšie a moc­nejšie ako vy. 24 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, bude vaše, hen od púšte a od Libanona, od rieky, rieky Euf­rates, až po za­dné more bude vaše územie.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

23 vtedy vy­ženie Hos­podin všet­ky tie národy zp­red vašej tvári, a zauj­mete do dedičs­tva národy, k­toré sú väčšie a moc­nejšie ako vy.

Evanjelický

23 po­tom Hos­podin vy­ženie všet­ky tieto národy spred vás a vy si pod­maníte národy väčšie a moc­nejšie, ako ste sami.

Ekumenický

23 po­tom Hos­podin vy­ženie pred vami všet­ky tieto národy a vy si pod­robíte väčšie a moc­nejšie národy, než ste sami.

Bible21

23 Hos­po­din před vá­mi vy­žene všech­ny tyto náro­dy. Bu­dete moci vy­hnat náro­dy větší a mo­cnější, než jste sa­mi.