EvanjelickýDaniel5,23

Daniel 5:23

ale po­z­dvihol si sa proti Pánovi nebies; nádoby Jeho domu museli priniesť pred teba a ty, tvoji veľmoži, tvoje manžel­ky a vedľajšie ženy pili ste z nich víno a oslavoval si zlatých, striebor­ných, bron­zových, želez­ných, drevených a kamen­ných bohov, ktorí ne­vidia, ne­počujú a nechápu; ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému pat­ria všet­ky tvoje ces­ty, si ne­velebil.


Verš v kontexte

22 A ty, jeho syn Bélšac­car, si si ne­pokoril srd­ce, hoci si všet­ko toto videl, 23 ale po­z­dvihol si sa proti Pánovi nebies; nádoby Jeho domu museli priniesť pred teba a ty, tvoji veľmoži, tvoje manžel­ky a vedľajšie ženy pili ste z nich víno a oslavoval si zlatých, striebor­ných, bron­zových, želez­ných, drevených a kamen­ných bohov, ktorí ne­vidia, ne­počujú a nechápu; ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému pat­ria všet­ky tvoje ces­ty, si ne­velebil. 24 Pre­to On po­slal tú ruku a na­písal toto pís­mo.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale si sa po­z­dvihol proti Pánovi nebies, a donies­li nádoby jeho domu pred teba, a ty i tvoji veľmoži, tvoje ženy i tvoje ženiny s­te pili z nich víno, a chválil si bohov striebor­ných a zlatých, medených a želez­ných, drevených a kamen­ných, ktorí ani ne­vidia ani nečujú ani ne­vedia ničoho, a Boha, v ktorého ruke je tvoj dych, a ktorého sú i všetky tvoje ces­ty, si ne­o­slavoval.

Evanjelický

23 ale po­z­dvihol si sa proti Pánovi nebies; nádoby Jeho domu museli priniesť pred teba a ty, tvoji veľmoži, tvoje manžel­ky a vedľajšie ženy pili ste z nich víno a oslavoval si zlatých, striebor­ných, bron­zových, želez­ných, drevených a kamen­ných bohov, ktorí ne­vidia, ne­počujú a nechápu; ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému pat­ria všet­ky tvoje ces­ty, si ne­velebil.

Ekumenický

23 Vy­vyšoval si sa nad Pána nebies, donies­li pred teba nádoby jeho domu a ty, tvoji veľmoži, tvoje manžel­ky aj vedľajšie ženy ste z nich pili víno. Vzdával si vďaky bohom zo strieb­ra a zlata, bron­zu, železa, dreva a kameňa, ktorí ne­vidia, ne­počujú a ne­vnímajú, no Boha, v ktorého rukách je tvoj dych a všet­ky tvoje ces­ty, si ne­o­slavoval.

Bible21

23 Naopak ses po­zve­dl pro­ti Pánu ne­bes. Ne­chal sis přinést nádo­by z jeho chrá­mu a po­píjel jsi z nich se svý­mi vel­moži, manžel­ka­mi a konku­bína­mi. Oslavoval jsi bohy ze stříb­ra, zla­ta, bron­zu, že­leza, dře­va i ka­mene, kteří ne­vi­dí, nes­lyší ani nic ne­vědí – ale Bo­hu, který má v moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu ne­vzdal!