EvanjelickýDaniel5,22

Daniel 5:22

A ty, jeho syn Bélšac­car, si si ne­pokoril srd­ce, hoci si všet­ko toto videl,


Verš v kontexte

21 Bol vy­hnaný spomedzi ľudí; jeho srd­ce sa podobalo zvieraciemu, býval s divými os­lami, dávali mu jesť byliny ako dobyt­ku a nebes­ká rosa kropila jeho telo, kým si ne­uvedomil, že naj­vyšší Boh vlád­ne nad jeho kráľov­stvom ľudí a ustanovuje nad ním, koho chce. 22 A ty, jeho syn Bélšac­car, si si ne­pokoril srd­ce, hoci si všet­ko toto videl, 23 ale po­z­dvihol si sa proti Pánovi nebies; nádoby Jeho domu museli priniesť pred teba a ty, tvoji veľmoži, tvoje manžel­ky a vedľajšie ženy pili ste z nich víno a oslavoval si zlatých, striebor­ných, bron­zových, želez­ných, drevených a kamen­ných bohov, ktorí ne­vidia, ne­počujú a nechápu; ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému pat­ria všet­ky tvoje ces­ty, si ne­velebil.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

22 A ty, jeho syn, Bal­sazáre, ne­ponížil si svoj­ho srd­ca, hocaj si toto všet­ko vedel.

Evanjelický

22 A ty, jeho syn Bélšac­car, si si ne­pokoril srd­ce, hoci si všet­ko toto videl,

Ekumenický

22 Ty, jeho syn Bélšac­car, ne­mal si po­kor­né srd­ce, hoci si o všetkom vedel.

Bible21

22 Ale ty, jeho syn Be­lša­sar, ses v srd­ci ne­pokořil, přestože jsi to všech­no věděl.