Bible212. Timoteovi1,10

2. Timoteovi 1:10

Tato mi­lost se nyní pro­jevi­la v přícho­du naše­ho Spa­si­te­le, Krista Ježíše, který zrušil vlá­du smrti a skrze evange­li­um zjevil život a ne­smr­telnost.


Verš v kontexte

9 Vž­dyť on nás spa­sil a po­vo­lal svatým po­vo­láním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastní­mu zámě­ru a mi­losti, kte­rou nám v Kri­stu Ježíši udě­lil před za­čátkem věků. 10 Tato mi­lost se nyní pro­jevi­la v přícho­du naše­ho Spa­si­te­le, Krista Ježíše, který zrušil vlá­du smrti a skrze evange­li­um zjevil život a ne­smr­telnost. 11 Právě to jsem po­vo­lán zvěstovat jako kaza­tel, apoštol a uči­tel.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Kris­ta, ktorý za­hladil sm­rť a vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť skr­ze evan­jelium,

Evanjelický

10 a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Kris­ta Ježiša, ktorý za­hladil sm­rť a evan­jeli­om vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť.

Ekumenický

10 Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Kris­ta; on od­stránil sm­rť a svojím evan­jeli­om vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť.

Bible21

10 Tato mi­lost se nyní pro­jevi­la v přícho­du naše­ho Spa­si­te­le, Krista Ježíše, který zrušil vlá­du smrti a skrze evange­li­um zjevil život a ne­smr­telnost.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček