Evanjelický2. Samuelova13,31

2. Samuelova 13:31

Nato kráľ vstal, roz­tr­hol si rúcho a ľahol si na zem. Všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho s roz­tr­hnutým rúchom.


Verš v kontexte

30 Kým ešte boli na ces­te, došla k Dávidovi zvesť: Ab­solón po­bil všet­kých kráľov­ských synov a ne­os­tal z nich ani jeden. 31 Nato kráľ vstal, roz­tr­hol si rúcho a ľahol si na zem. Všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho s roz­tr­hnutým rúchom. 32 Nato sa oz­val Jónádáb, syn Dávidov­ho brata Šimeu: Nech si môj pán ne­mys­lí, že po­bil všet­kých mláden­cov, kráľov­ských synov, lebo len Am­nón je mŕt­vy, pre­tože to bolo Ab­solónovi vid­no na tvári od toho dňa, čo tam­ten zne­uc­til jeho ses­tru Támár.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

31 Vtedy vstal kráľ, roz­tr­hol svoje rúcho a pad­núc ležal na zemi, a všet­ci jeho služob­níci stál tam, s roz­tr­hnutými rúchami.

Evanjelický

31 Nato kráľ vstal, roz­tr­hol si rúcho a ľahol si na zem. Všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho s roz­tr­hnutým rúchom.

Ekumenický

31 Nato kráľ vstal, roz­tr­hol si šaty a ľahol si na zem. Všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho s roztrhnutými šat­mi.

Bible21

31 Teh­dy král vstal, roz­tr­hl svá rou­cha a vrhl se na zem. Všich­ni jeho služebníci stá­li ko­lem, rou­cha roz­tržená.