Evanjelický2. Samuelova13,32

2. Samuelova 13:32

Nato sa oz­val Jónádáb, syn Dávidov­ho brata Šimeu: Nech si môj pán ne­mys­lí, že po­bil všet­kých mláden­cov, kráľov­ských synov, lebo len Am­nón je mŕt­vy, pre­tože to bolo Ab­solónovi vid­no na tvári od toho dňa, čo tam­ten zne­uc­til jeho ses­tru Támár.


Verš v kontexte

31 Nato kráľ vstal, roz­tr­hol si rúcho a ľahol si na zem. Všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho s roz­tr­hnutým rúchom. 32 Nato sa oz­val Jónádáb, syn Dávidov­ho brata Šimeu: Nech si môj pán ne­mys­lí, že po­bil všet­kých mláden­cov, kráľov­ských synov, lebo len Am­nón je mŕt­vy, pre­tože to bolo Ab­solónovi vid­no na tvári od toho dňa, čo tam­ten zne­uc­til jeho ses­tru Támár. 33 Tak teraz nech si to pán môj, kráľ, ne­pripúšťa k srd­cu a nech ne­vraví, že všet­ci kráľovi synovia zo­mreli, lebo je mŕt­vy len Am­nón.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

32 Na to sa oz­val Jonadáb, syn Šimu, brata Dávidov­ho, a po­vedal: Nech nehovorí môj pán, že všet­kých mláden­cov, synov kráľových, po­bili. Ale iba sám Am­non zo­mrel, lebo tak sa bol za­riekol Ab­salom, a tak mal umienené od toho dňa, ktorého ponížil Támar, jeho ses­tru.

Evanjelický

32 Nato sa oz­val Jónádáb, syn Dávidov­ho brata Šimeu: Nech si môj pán ne­mys­lí, že po­bil všet­kých mláden­cov, kráľov­ských synov, lebo len Am­nón je mŕt­vy, pre­tože to bolo Ab­solónovi vid­no na tvári od toho dňa, čo tam­ten zne­uc­til jeho ses­tru Támár.

Ekumenický

32 Tu sa oz­val Jónadab, syn Dávidov­ho brata Šimeu: Nech si môj pán ne­mys­lí, že za­bili všet­kých mladých kráľov­ských synov. Zo­mrel iba Am­nón. Ab­solón sa na to chys­tal od­vtedy, ako mu Am­nón zne­uc­til ses­tru Támar.

Bible21

32 Pak pro­mlu­vil Jo­na­dab, syn Davi­dova bra­t­ra Ši­mey: „Ať se můj pán a král ne­do­mnívá, že byli za­bi­ti všich­ni mladí královští synové. Zemřel jen Amnon! Abšalom byl k tomu od­hod­lán už ode dne, kdy byla zne­u­ctě­na jeho sest­ra Tá­mar.