Evanjelický2. Samuelova12,26

2. Samuelova 12:26

Medzi­tým Jóáb bojoval proti am­món­skej Rab­be a za­bral kráľov­ské mes­to.


Verš v kontexte

25 I odo­vzdal ho do rúk prorokovi Nátanovi, a ten mu kvôli Hos­podinovi dal meno Jedíd­ja. 26 Medzi­tým Jóáb bojoval proti am­món­skej Rab­be a za­bral kráľov­ské mes­to. 27 Po­tom po­slal Jóáb po­slov k Dávidovi a po­vedal: Bojoval som proti Rab­be a za­bral som i Vod­né mes­to.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

26 A Joáb bojoval proti Rab­be synov Am­monových a zau­jal kráľov­ské mes­to.

Evanjelický

26 Medzi­tým Jóáb bojoval proti am­món­skej Rab­be a za­bral kráľov­ské mes­to.

Ekumenický

26 Jóab bojoval proti Rab­be Amónčanov a dobyl kráľov­ské mes­to.

Bible21

26 Joáb me­zi­tím bo­joval pro­ti Rabě Amon­ců. Když to králov­ské město téměř do­byl,