Roháček2. Samuelova12,26

2. Samuelova 12:26

A Joáb bojoval proti Rab­be synov Am­monových a zau­jal kráľov­ské mes­to.


Verš v kontexte

25 A po­slal s­lovo po prorokovi Nátanovi, k­torý nazval jeho meno Jedid­ja, pre Hos­podina. 26 A Joáb bojoval proti Rab­be synov Am­monových a zau­jal kráľov­ské mes­to. 27 Po­tom po­slal Joáb po­slov k Dávidovi a po­vedal: Bojoval som proti Rab­be aj som zau­jal mes­to vôd.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

26 A Joáb bojoval proti Rab­be synov Am­monových a zau­jal kráľov­ské mes­to.

Evanjelický

26 Medzi­tým Jóáb bojoval proti am­món­skej Rab­be a za­bral kráľov­ské mes­to.

Ekumenický

26 Jóab bojoval proti Rab­be Amónčanov a dobyl kráľov­ské mes­to.

Bible21

26 Joáb me­zi­tím bo­joval pro­ti Rabě Amon­ců. Když to králov­ské město téměř do­byl,