Evanjelický2. Samuelova12,17

2. Samuelova 12:17

Keď prišli k nemu starší jeho domu, a chceli ho zdvih­núť zo zeme, nech­cel a nejedol s nimi.


Verš v kontexte

16 Dávid prosil Boha za chlap­ca a prís­ne sa pos­til; vošiel dnu a ležal na zemi celú noc. 17 Keď prišli k nemu starší jeho domu, a chceli ho zdvih­núť zo zeme, nech­cel a nejedol s nimi. 18 Na sied­my deň dieťa zo­mrelo, ale Dávidovi služob­níci sa mu to báli oznámiť, lebo si po­vedali: Keď sme ho pre­hovárali, kým dieťa ešte žilo, ne­pos­lúchol náš hlas. Ako mu môžeme po­vedať, že dieťa zo­mrelo? Ešte by vy­konal niečo zlé.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Po­tom p­rišli starší jeho domu a zastali nad ním, aby ho zo­dvih­li so zeme, ale nech­cel vs­tať ani nejedol s nimi chleba.

Evanjelický

17 Keď prišli k nemu starší jeho domu, a chceli ho zdvih­núť zo zeme, nech­cel a nejedol s nimi.

Ekumenický

17 Starší jeho domu za­stali nad ním a chceli ho zdvih­núť zo zeme, ale on od­mietol a nech­cel s nimi ani jesť.

Bible21

17 Stařeši­nové jeho domu se po­stavi­li oko­lo, aby ho při­mě­li vstát ze země, ale on ne­ch­těl. Ani pokrm od nich ne­při­jal.