Evanjelický2. Korintským12,9

2. Korintským 12:9

ale riekol mi: Do­sť máš na mojej milos­ti; lebo (moja) moc sa v slabos­ti do­konáva. Naj­radšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby pre­bývala vo mne moc Kris­tova.


Verš v kontexte

8 Tri razy som prosil Pána, aby ho od­stránil odo mňa, 9 ale riekol mi: Do­sť máš na mojej milos­ti; lebo (moja) moc sa v slabos­ti do­konáva. Naj­radšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby pre­bývala vo mne moc Kris­tova. 10 Pre­to mám zaľúbenie v slabos­tiach, po­haneniach, súženiach, prena­sledovaniach, v úz­kos­tiach pre Kris­ta; lebo práve keď som slabý, som moc­ný.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 a po­vedal mi: Do­sť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa do­konáva v slabos­ti. Teda naj­radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby pre­bývala na mne moc Kris­tova.

Evanjelický

9 ale riekol mi: Do­sť máš na mojej milos­ti; lebo (moja) moc sa v slabos­ti do­konáva. Naj­radšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby pre­bývala vo mne moc Kris­tova.

Ekumenický

9 Ale on mi po­vedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa do­konale prejavuje v slabosti. Pre­to sa budem naj­radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne pre­bývala Kris­tova sila.

Bible21

9 ale ře­kl mi: „­Mo­je mi­lost ti stačí. Má moc se plně pro­jeví upro­střed slabosti.“ Mi­lerád se tedy budu chlu­bit svý­mi sla­bost­mi, aby na mně spočíva­la Kri­stova moc.