Evanjelický1. Timoteovi2

1. Timoteovi

Prosba za všetkých ľudí a za vrchnosti1 Predovšet­kým teda na­pomínam, aby sa konali pros­by, mod­lit­by, príhovory a ďakovania za všet­kých ľudí, 2 za kráľov a za všet­kých vy­soko po­stavených, aby sme tichým a po­koj­ným životom žili v ú­pl­nej po­božnos­ti a statočnos­ti. 3 Toto je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a po­znali prav­du. 5 Jeden je totiž Boh, jeden aj Pro­stred­ník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kris­tus, 6 ktorý dal seba ako výkup­né za všet­kých ako svedec­tvo vo vo­pred určenom čase. 7 Nato som bol ustanovený ja ako zves­tovateľ a apoštol - prav­du hovorím a ne­klamem - učiteľ po­hanov vo viere a prav­de. Osobitné úpravy o spoločných modlitbách8 Chcem teda, aby sa mužovia mod­lili na každom mies­te, sväté ruky po­z­dvihujúc bez hnevu a sváru. 9 A podob­ne, aby sa ženy cud­ne a zdržan­livo oz­dobovali slušným odevom, nie umelým účesom a zlatom, per­lami alebo drahocen­ným rúchom, 10 ale dob­rými skut­kami, ako sa pat­rí na ženy, ktoré sa pri­znávajú k bohaboj­nos­ti. 11 Žena nech sa v tichos­ti učí so všet­kou pod­danosťou. 12 Nedovoľujem však žene vy­učovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho správala. 13 Adam bol totiž stvorený pr­vý, po­tom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena bola zvedená, do­pus­tila sa prie­stup­ku; 15 bude však spasená rodením detí, ak zo­tr­vá vo viere, lás­ke a po­svät­nej zdržan­livos­ti.