Evanjelický1. Timoteovi1

1. Timoteovi

Pozdrav1 Pavel, apoštol Kris­ta Ježiša podľa ustanovenia Boha, nášho Spasiteľa a Kris­ta Ježiša, našej nádeje - 2 Timote­ovi, svoj­mu pravému synovi vo viere. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána. Výstraha pred falošným učením3 Ako som ťa prosil, idúc do Macedónie, aby si zo­stal v Efeze a pri­kazoval nie­ktorým nerozširovať iné učenie 4 a ne­pridŕžať sa bájok ani nekonečných rodok­meňov, ktoré na­pomáhajú skôr hád­ky ako Božie spravovanie spásy z viery, 5 cieľom (takéhoto) pri­kazovania je lás­ka z čis­tého srd­ca, dob­rého svedomia a z ne­po­krytec­kej viery. 6 Od toh­to nie­ktorí zblúdili a ob­rátili sa k darom­ným rečiam; 7 chcú byť učiteľmi zákona, a sami nechápu, ani čo hovoria, ako čo (tak) sebavedome tvr­dia. 8 My však vieme, že zákon je dob­rý, keď ho nie­kto pri­merane po­užíva, 9 vedomý toho, že zákon nie je pre spravod­livého, ale (je) pre zločin­cov a ne­pos­lušných, bez­božníkov a hriešnikov, ne­svedomitých a zvr­h­lých, pre ot­cov­rahov a mat­kov­rahov, vražed­níkov, 10 smil­níkov, mužov súložiacich s mužmi, kup­cov s ot­rok­mi, luhárov, krivo­prísažníkov a proti všet­kému, čo sa protiví zdravému učeniu; 11 to je podľa evan­jelia slávy blaho­slaveného Boha, ktoré mi bolo zverené. Oslava Kristovho milosrdenstva a povzbudenie do duchovného boja12 Ďakujem Tomu, ktorý ma po­sil­nil, Kris­tovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal ver­ným, po­staviac ma do (svojej) služby, 13 hoci som bol pred­tým rúhačom, prena­sledovateľom a násil­níkom; ale do­stalo sa mi milos­ti, lebo som to robil z ne­vedomos­ti v ne­vere. 14 A navyše sa (vo mne) roz­hoj­nila milosť nášho Pána s vierou a lás­kou, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi. 15 Je to ver­ná reč a za­slúži si, aby ju všet­ci prijali: Ježiš Kris­tus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja pr­vý; 16 ale práve pre­to sa mi do­stalo milos­ti, aby Ježiš Kris­tus na mne pr­vom do­kázal všet­ku svoju zhovievavosť, aby to bolo prí­kladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. 17 Jemu, Kráľovi vekov, ne­smr­teľnému, ne­viditeľnému, jedinému [múd­remu] Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen. 18 Toto ti pri­kazujem, syn môj Timote­os, na zá­klade predošlých proroc­tiev o tebe, aby si podľa nich bojoval výbor­ný boj, 19 majúc vieru a dob­ré svedomie, ktoré nie­ktorí za­vr­h­li a stros­kotali vo viere. 20 Z nich sú Hymene­os a Alexan­dros, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.