Evanjelický1. Petrov3,9

1. Petrov 3:9

Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale na­opak: žeh­naj­te, lebo na to ste po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie.


Verš v kontexte

8 A na­pokon: všet­ci buďte jed­nej mys­le, súcit­ní, milov­níci brat­stva, milo­sr­d­ní, po­kor­ní. 9 Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale na­opak: žeh­naj­te, lebo na to ste po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie. 10 Veď kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ús­ta od ľs­tivých rečí,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 ne­odp­lacujúci zlého za zlé alebo nadáv­ky za nadáv­ku, ale na­opak, žeh­naj­te vediac, že ste nato po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie.

Evanjelický

9 Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale na­opak: žeh­naj­te, lebo na to ste po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie.

Ekumenický

9 Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, na­opak, vy žeh­naj­te, lebo ste boli po­volaní, aby ste sa stali dedičmi požeh­nania.

Bible21

9 Ne­odplácej­te zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žeh­nej­te. K tomu jste pře­ce po­vo­láni a za to má­te ob­držet požeh­nání.