Evanjelický1. Petrov1,22

1. Petrov 1:22

Keďže ste si očis­tili duše po­slušnosťou prav­de, aby ste mali brat­skú lás­ku bez po­krytec­tva, z tej duše sa vždy na­vzájom miluj­te,


Verš v kontexte

21 veriacim skr­ze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕt­vych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu. 22 Keďže ste si očis­tili duše po­slušnosťou prav­de, aby ste mali brat­skú lás­ku bez po­krytec­tva, z tej duše sa vždy na­vzájom miluj­te, 23 veď ste živým a večným slovom Božím znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z ne­porušiteľného semena.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A tak očis­tiac svoje duše po­slušnosťou prav­dy skr­ze Ducha cieľom ne­po­krytec­kého milovania brat­stva vrúc­ne miluj­te jed­ni druhých z čis­tého srd­ca

Evanjelický

22 Keďže ste si očis­tili duše po­slušnosťou prav­de, aby ste mali brat­skú lás­ku bez po­krytec­tva, z tej duše sa vždy na­vzájom miluj­te,

Ekumenický

22 Keďže ste teraz prijali prav­du, a tak ste si očis­tili duše, aby ste mali ne­po­krytec­kú brat­skú lás­ku, z čistého srd­ca sa vrúc­ne na­vzájom miluj­te,

Bible21

22 Když jste po­s­lušností prav­dě očisti­li své duše k ne­před­stírané bra­tr­ské lás­ce, mi­lu­j­te vrou­cně jedni druhé z čis­tého srd­ce.