Evanjelický1. Petrov1,21

1. Petrov 1:21

veriacim skr­ze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕt­vych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu.


Verš v kontexte

20 ktorý bol síce vo­pred po­znaný už pred stvorením sveta, ale v po­sled­ných časoch zjavený vám, 21 veriacim skr­ze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕt­vych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu. 22 Keďže ste si očis­tili duše po­slušnosťou prav­de, aby ste mali brat­skú lás­ku bez po­krytec­tva, z tej duše sa vždy na­vzájom miluj­te,

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 ktorí skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕt­vych a dal mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha.

Evanjelický

21 veriacim skr­ze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕt­vych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu.

Ekumenický

21 Skr­ze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha.

Bible21

21 Díky ně­mu věří­te v Bo­ha, který ho vzkřísil z mrt­vých a oslavil jej, aby tak vaše ví­ra a na­děje směřova­la k Bo­hu.