EkumenickýŽidom4,2

Židom 4:2

Veď aj nám sa ohlasovalo evan­jelium rov­nako ako aj im. Ale im počuté slovo ne­osožilo, lebo aj keď ho počuli, vierou s ním ne­zrást­li.


Verš v kontexte

1 Boj­me sa teda, aby azda o niekom z vás ne­platilo, že za­os­tal, po­kým tr­vá pri­sľúbenie, že možno voj­sť do jeho od­počin­ku. 2 Veď aj nám sa ohlasovalo evan­jelium rov­nako ako aj im. Ale im počuté slovo ne­osožilo, lebo aj keď ho počuli, vierou s ním ne­zrást­li. 3 Pre­to do od­počin­ku vchádzame my, čo sme uverili, ako po­vedal: A tak som vo svojom hneve pri­sahal: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku,

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo aj nám sa zves­tovalo evan­jelium ako aj tam­tým. Ale tam­tým ne­osožilo slovo zves­ti, pre­tože sa ne­smiešalo s vierou tých, ktorí počuli.

Evanjelický

2 Lebo evan­jelium sa nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im ne­osožilo, keďže ne­zrást­lo mocou viery s tými, čo ho počuli.

Ekumenický

2 Veď aj nám sa ohlasovalo evan­jelium rov­nako ako aj im. Ale im počuté slovo ne­osožilo, lebo aj keď ho počuli, vierou s ním ne­zrást­li.

Bible21

2 I nám pře­ce byla zvěstová­na dob­rá zpráva, stejně jako jim. Slyšené slovo jim ale ne­po­moh­lo, ne­boť se u po­s­lu­chačů ne­setkalo s vírou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček