EkumenickýSudcov6,26

Sudcov 6:26

Po­tom podľa pred­pisu po­stav ol­tár na počesť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na temene toho vr­chu. Po­tom vez­mi druhého býka a obetuj ho ako spaľovanú obetu na dreve z rozsekaného po­svät­ného stĺpa.


Verš v kontexte

25 Ešte v tú noc mu Hos­podin pri­kázal: Vez­mi býka z dobytka svoj­ho otca a ešte jed­ného sedem­ročného býka. Zrúcaj Baálov ol­tár, ktorý pat­rí tvoj­mu ot­covi, a roz­sekaj po­svät­ný stĺp, ktorý je pri ňom! 26 Po­tom podľa pred­pisu po­stav ol­tár na počesť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na temene toho vr­chu. Po­tom vez­mi druhého býka a obetuj ho ako spaľovanú obetu na dreve z rozsekaného po­svät­ného stĺpa. 27 Gideón vzal desiatich mužov zo svojich sluhov a vy­konal, čo mu nariadil Hos­podin. Keďže sa obával domu svoj­ho otca a mužov mes­ta, ne­urobil to vo dne, ale v noci.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

26 A vy­stavíš ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na vr­chu tej­to pev­nos­ti na upravenom mies­te a vez­meš toho druhého býka a budeš ho obetovať zápal­nou obeťou na dreve hája, ktorý vy­sekáš.

Evanjelický

26 A z po­u­kladaných kameňov po­stav ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na výšine toh­to vr­chu, na vr­chole tej­to pev­nos­ti. Po­tom vez­mi druhého jun­ca a obetuj ho ako spaľovanú obeť na dreve z ašéry, ktorú vy­tneš.

Ekumenický

26 Po­tom podľa pred­pisu po­stav ol­tár na počesť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na temene toho vr­chu. Po­tom vez­mi druhého býka a obetuj ho ako spaľovanú obetu na dreve z rozsekaného po­svät­ného stĺpa.

Bible21

26 Na vrchu toho kop­ce pak po­stav řádný ol­tář Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. Vez­mi toho druhého býka a obě­tuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeři­na kůlu, který pokácíš.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček