EkumenickýSofoniáš1,18

Sofoniáš 1:18

Ani ich strieb­ro ani zlato ich nebude môcť za­chrániť v deň Hos­podinov­ho hnevu. Jeho oh­nivá žiar­livosť strávi celú zem; rých­ly a ú­pl­ný koniec iste spôsobí všet­kým obyvateľom na zemi.


Verš v kontexte

16 dňom trúbenia a bojového po­kriku proti opev­neným mes­tám a proti vy­výšeným cim­buriam. 17 Na ľudí zošlem súženie a budú tápať ako slepí, lebo zhrešili proti Hos­podinovi; ich krv bude roz­liata ako prach a ich vnútor­nos­ti budú ako výkaly. 18 Ani ich strieb­ro ani zlato ich nebude môcť za­chrániť v deň Hos­podinov­ho hnevu. Jeho oh­nivá žiar­livosť strávi celú zem; rých­ly a ú­pl­ný koniec iste spôsobí všet­kým obyvateľom na zemi.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Ani ich strieb­ro ani ich zlato nebude ich môcť vy­trh­núť v deň prch­kého hnevu Hos­podinov­ho, a ohňom jeho žiar­livos­ti bude strávená celá zem, pre­tože koniec, ale hroz­ný, učiní všet­kým obyvateľom zeme.

Evanjelický

18 Ani ich strieb­ro a zlato ich nebude môcť za­chrániť. V deň prch­kos­ti Hos­podinovej v plameňoch Jeho žiar­livos­ti celá zem bude strávená. Lebo ú­pl­ný a náh­ly koniec pri­praví všet­kým obyvateľom zeme.

Ekumenický

18 Ani ich strieb­ro ani zlato ich nebude môcť za­chrániť v deň Hos­podinov­ho hnevu. Jeho oh­nivá žiar­livosť strávi celú zem; rých­ly a ú­pl­ný koniec iste spôsobí všet­kým obyvateľom na zemi.

Bible21

18 Je­jich stříbro a zla­to je ne­zachránív den Hos­po­di­nova zuření, až pla­men jeho hor­lenípo­hl­tí ce­lou zemi. Ano, skon­cuje, a to rychle, se vše­mi obyva­te­li země!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček