EkumenickýSkutky1,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Skutky 1:23

Skutky apoštolov

A tak pred­stavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Bar­sabáš a mal prímenie Jus­tus, a Mateja.


Verš v kontexte

22 — počnúc Jánovým krs­tom až do dňa, keď bol spomedzi nás vzatý — spolu s nami stal sved­kom o jeho zmŕt­vychvs­taní. 23 A tak pred­stavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Bar­sabáš a mal prímenie Jus­tus, a Mateja. 24 Po­tom sa mod­lili tak­to: Pane, ty po­znáš srd­cia všet­kých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vy­volil,

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 A tak postavili dvoch, Jozefa, zvaného Bar­sabáša, ktorý mal prímeno Jus­tus, Spravedlivý, a Mateja.

Evanjelický

23 Po­stavili teda dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Bar­sabáš a mal prímenie Spravod­livý, a Mateja.

Ekumenický

23 A tak pred­stavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Bar­sabáš a mal prímenie Jus­tus, a Mateja.

Bible21

23 Navrh­li dva – Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček