RoháčekPríslovia1,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 1:3

do­siah­nuť káz­ne roz­umu, spraved­livos­ti, súdu a priamos­ti,


Verš v kontexte

2 po­znať múd­rosť a kázeň, porozumieť slovám roz­um­nos­ti,
3 do­siah­nuť káz­ne roz­umu, spraved­livos­ti, súdu a priamos­ti,
4 dať pros­tým opatr­nosť, mláden­covi známosť a dômysel­nosť.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 do­siah­nuť káz­ne roz­umu, spraved­livos­ti, súdu a priamos­ti,

Evanjelický

3 aby do­siahol po­učenie o múd­rom konaní, spravod­livos­ti, práve a statočnos­ti;

Ekumenický

3 ako si za­bez­pečiť vy­nikajúce vzdelanie, spravod­livosť, právo a statočnosť,

Bible21

3 jak si osvo­jit, co učí rozum, spravedlnost, právo a po­ctivost,