Ekumenický4. Mojžišova5,15

4. Mojžišova 5:15

Numeri

muž pri­vedie svoju ženu ku kňazovi a prinesie za ňu ako obet­ný dar desatinu éfy jačmen­nej múky. Nech však múku ne­poleje olejom ani k nej ne­pridá kadid­lo, pre­tože to je obeta za žiar­livosť, jeho pri­pomien­ková obeta, lebo pri­pomína vinu.


Verš v kontexte

14 Keď sa po­tom jej muža zmoc­ní žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, ktorá sa poškvr­nila, alebo ho po­chytí žiar­livosť, hoci sa ne­poškvr­nila, 15 muž pri­vedie svoju ženu ku kňazovi a prinesie za ňu ako obet­ný dar desatinu éfy jačmen­nej múky. Nech však múku ne­poleje olejom ani k nej ne­pridá kadid­lo, pre­tože to je obeta za žiar­livosť, jeho pri­pomien­ková obeta, lebo pri­pomína vinu. 16 Kňaz pri­vedie ženu a po­staví ju pred Hos­podina.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 vtedy do­vedie človek svoju ženu ku kňazovi a donesie i jej obet­ný dar s ňou, desatinu efy jačmen­nej múky. Nenaleje na ňu oleja ani nedá k nej kadiva, lebo je to obil­ná obeť z veľkej žiar­livos­ti, obil­ná obeť pamät­ná, upomínajúca na neprávosť.

Evanjelický

15 nech pri­vedie muž svoju ženu ku kňazovi a donesie za ňu ako obet­ný dar desatinu éfy jačmen­nej múky. Nech na ňu nenaleje oleja ani ne­pridá k nej kadid­lo, lebo je to obeť pri žiar­livos­ti, jeho pri­pomien­ková obeť, ktorá pri­pomína vinu.

Ekumenický

15 muž pri­vedie svoju ženu ku kňazovi a prinesie za ňu ako obet­ný dar desatinu éfy jačmen­nej múky. Nech však múku ne­poleje olejom ani k nej ne­pridá kadid­lo, pre­tože to je obeta za žiar­livosť, jeho pri­pomien­ková obeta, lebo pri­pomína vinu.

Bible21

15 přive­de ji ke knězi a při­ne­se za ni jako oběť deseti­nu efy ječné mou­ky. Ne­po­li­je ji však ole­jem a ne­po­loží na ni ka­di­dlo, ne­boť je to moučná oběť žár­livosti, moučná oběť připo­mínky, která má po­ukázat na vi­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček