Ekumenický4. Mojžišova4,48

4. Mojžišova 4:48

Numeri

bolo osem­tisíc­päťs­to­osem­desiat.


Verš v kontexte

47 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí pri­chádzali vy­konávať službu — ob­rad­nú službu — a ob­sluhu pri prenášaní stanu stretávania, 48 bolo osem­tisíc­päťs­to­osem­desiat. 49 Na Hos­podinov príkaz určil Mojžiš každému zvlášť jeho službu a po­vin­nosť pri nosení. Boli za­radení tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

48 a tedy bolo ich na­počítaných osem tisíc päťs­to osem­desiat;

Evanjelický

48 ich počet bol osem­tisíc päťs­to­osem­desiat.

Ekumenický

48 bolo osem­tisíc­päťs­to­osem­desiat.

Bible21

48 Je­jich cel­kový počet byl 8 580.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček