Ekumenický4. Mojžišova4,49

4. Mojžišova 4:49

Numeri

Na Hos­podinov príkaz určil Mojžiš každému zvlášť jeho službu a po­vin­nosť pri nosení. Boli za­radení tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.


Verš v kontexte

47 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí pri­chádzali vy­konávať službu — ob­rad­nú službu — a ob­sluhu pri prenášaní stanu stretávania, 48 bolo osem­tisíc­päťs­to­osem­desiat. 49 Na Hos­podinov príkaz určil Mojžiš každému zvlášť jeho službu a po­vin­nosť pri nosení. Boli za­radení tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

49 na roz­kaz Hos­podinov ich spočítali, skr­ze Mojžiša, po­staviac každého k jeho službe a k jeho bremenu. A jeho spočítaní boli tí, ktorých pri­kázal s­počítať Hospodin Mojžišovi.

Evanjelický

49 Na po­kyn Hos­podinov pro­stred­níc­tvom Mojžiša ich za­radili každého osobit­ne do jeho služby a k noseniu ná­kladu; boli za­radení, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Ekumenický

49 Na Hos­podinov príkaz určil Mojžiš každému zvlášť jeho službu a po­vin­nosť pri nosení. Boli za­radení tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Bible21

49 Pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu vy­daného Mo­jžíšem byla každé­mu z nich urče­na jeho služ­ba a jeho břemeno. A tak byli seč­teni, jak Hos­po­din Mo­jžíšovi přikázal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček