Ekumenický4. Mojžišova4,32

4. Mojžišova 4:32

Numeri

stĺpy okolo ná­dvoria a ich pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy i všet­ko náradie s celou ob­sluhou. Urobíte vec­ný súpis všet­kého, čo budú po­vin­ní nosiť.


Verš v kontexte

31 Toto majú nosiť a o toto všet­ko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania: do­sky príbyt­ku a jeho žr­de, stĺpy, pod­stav­ce, 32 stĺpy okolo ná­dvoria a ich pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy i všet­ko náradie s celou ob­sluhou. Urobíte vec­ný súpis všet­kého, čo budú po­vin­ní nosiť. 33 Toto je služba rodov Merári­ov­cov a všet­ka ich práca pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

32 a stĺpy dvora do­okola, ich pod­stav­ce, ich kolíky, ich po­v­razy so všet­kým ich náradím a to čo do všet­kej svojej služby. A podľa mena vy­počítate náradie, ktoré majú strážiť a nosiť.

Evanjelický

32 stĺpy okolo ná­dvoria a ich pod­stav­ce, ich kolíky, po­v­razy so všet­kým za­riadením a so všet­kou ich ob­sluhou. Podľa mena vy­počítaj­te za­riadenie, ktoré majú po­vin­nosť nosiť.

Ekumenický

32 stĺpy okolo ná­dvoria a ich pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy i všet­ko náradie s celou ob­sluhou. Urobíte vec­ný súpis všet­kého, čo budú po­vin­ní nosiť.

Bible21

32 dále slou­py oko­lo nádvoří, je­jich patky a ko­líky s je­jich lany a veškerým je­jich náčiním, a to se vší přís­lušnou služ­bou. Každé­mu jmenovi­tě určí­te, jaké bře­meno má no­sit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček