Ekumenický4. Mojžišova36,4

4. Mojžišova 36:4

Numeri

Keď budú Iz­raeliti sláviť jubilej­ný rok, ich dedičs­tvo by sa pri­pojilo k dedičstvu toho kmeňa, ku ktorému budú pat­riť. Tým by sa dedičs­tvo nášho ot­cov­ského kmeňa zmenšilo o ich dedičs­tvo.


Verš v kontexte

3 Ak by sa však stali manžel­kami nie­ktorého z príslušníkov iných iz­rael­ských kmeňov, naše ot­cov­ské dedičs­tvo by sa zmenšilo o ich dedičs­tvo a pri­pojilo by sa k dedičstvu toho po­kolenia, ku ktorému by pat­rili. Tak­to by nám ubud­lo z vlastníctva, ktoré nám bolo lósom pri­delené. 4 Keď budú Iz­raeliti sláviť jubilej­ný rok, ich dedičs­tvo by sa pri­pojilo k dedičstvu toho kmeňa, ku ktorému budú pat­riť. Tým by sa dedičs­tvo nášho ot­cov­ského kmeňa zmenšilo o ich dedičs­tvo. 5 Mojžiš teda na príkaz Hos­podina nariadil Iz­raelitom: Jozefov kmeň má prav­du.

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

4 A keď budú mať synovia Iz­raelovi rok plesania, pri­dané bude ich dedičs­tvo k dedičs­tvu po­kolenia, do ktorého by sa vy­daly, a tak bude ich dedičs­tvo odňaté od dedičs­tva po­kolenia našich ot­cov.

Evanjelický

4 Keď Iz­rael­com na­stane jubilej­ný rok, vtedy ich vlast­níc­tvo bude pri­pojené k vlast­níc­tvu kmeňa, ku ktorému budú pat­riť, a z vlast­níc­tva kmeňa našich ot­cov bude ich vlast­níc­tvo vy­ňaté.

Ekumenický

4 Keď budú Iz­raeliti sláviť jubilej­ný rok, ich dedičs­tvo by sa pri­pojilo k dedičstvu toho kmeňa, ku ktorému budú pat­riť. Tým by sa dedičs­tvo nášho ot­cov­ského kmeňa zmenšilo o ich dedičs­tvo.

Bible21

4 Dokon­ce i když synům Iz­rae­le na­stane mi­lostivé léto, dě­dictví těch­to dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by je­jich dě­dictví ubylo z dě­dictví naše­ho ot­cov­ského kmene.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček