Roháček4. Mojžišova36,4

4. Mojžišova 36:4

Numeri

A keď budú mať synovia Iz­raelovi rok plesania, pri­dané bude ich dedičs­tvo k dedičs­tvu po­kolenia, do ktorého by sa vy­daly, a tak bude ich dedičs­tvo odňaté od dedičs­tva po­kolenia našich ot­cov.


Verš v kontexte

3 A keby sa stalo, že by sa vy­daly za nie­ktorého zo synov iných pokolení synov Iz­raelových, vtedy bude odňaté ich dedičs­tvo od dedičs­tva našich ot­cov a bude pri­dané k dedičs­tvu po­kolenia, do ktorého by sa vy­daly, a bude odňaté od podielu nášho dedičs­tva, ktorý sa nám do­stal losom. 4 A keď budú mať synovia Iz­raelovi rok plesania, pri­dané bude ich dedičs­tvo k dedičs­tvu po­kolenia, do ktorého by sa vy­daly, a tak bude ich dedičs­tvo odňaté od dedičs­tva po­kolenia našich ot­cov. 5 Vtedy pri­kázal Mojžiš synom Iz­raelovým na roz­kaz Hos­podinov a riekol: Dob­re hovorí po­kolenie synov Jozefových.

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

4 A keď budú mať synovia Iz­raelovi rok plesania, pri­dané bude ich dedičs­tvo k dedičs­tvu po­kolenia, do ktorého by sa vy­daly, a tak bude ich dedičs­tvo odňaté od dedičs­tva po­kolenia našich ot­cov.

Evanjelický

4 Keď Iz­rael­com na­stane jubilej­ný rok, vtedy ich vlast­níc­tvo bude pri­pojené k vlast­níc­tvu kmeňa, ku ktorému budú pat­riť, a z vlast­níc­tva kmeňa našich ot­cov bude ich vlast­níc­tvo vy­ňaté.

Ekumenický

4 Keď budú Iz­raeliti sláviť jubilej­ný rok, ich dedičs­tvo by sa pri­pojilo k dedičstvu toho kmeňa, ku ktorému budú pat­riť. Tým by sa dedičs­tvo nášho ot­cov­ského kmeňa zmenšilo o ich dedičs­tvo.

Bible21

4 Dokon­ce i když synům Iz­rae­le na­stane mi­lostivé léto, dě­dictví těch­to dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by je­jich dě­dictví ubylo z dě­dictví naše­ho ot­cov­ského kmene.“