EkumenickýJób2,11

Jób 2:11

Keď sa traja Jóbovi priatelia do­počuli o všetkom nešťas­tí, ktoré ho pos­tih­lo, každý z nich sa vy­dal na ces­tu. Elífaz z Témanu, Bil­dad zo Šúachu a Cófar z Naamy sa stret­li, aby mu išli prejaviť sús­trasť a po­tešili ho.


Verš v kontexte

10 Jób jej od­povedal: Rozp­rávaš ako nejaká bláz­nivá žena. Či len dob­ré budeme prijímať od Boha a zlé nie? Keď sa toto všet­ko dialo, Jób ús­tami ne­zhrešil. 11 Keď sa traja Jóbovi priatelia do­počuli o všetkom nešťas­tí, ktoré ho pos­tih­lo, každý z nich sa vy­dal na ces­tu. Elífaz z Témanu, Bil­dad zo Šúachu a Cófar z Naamy sa stret­li, aby mu išli prejaviť sús­trasť a po­tešili ho. 12 Keď ho za­zreli z diaľky, ani ho ne­spoz­nali. Vtedy na­hlas za­plakali, všet­ci si roz­trh­li šaty a vy­hadzovali prach, aby im padal na hlavu.

späť na Jób, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Keď po­tom počuli traja priatelia Jobovi o všet­kom tom zlom, ktoré prišlo na neho, prišli každý zo svoj­ho mies­ta: Elifaz Téman­ský, Bil­dad Šuchs­ký a Cófar Na­amat­ský a uradili sa spoločne, že prij­dú poľutovať ho a po­tešiť.

Evanjelický

11 Keď sa traja Jóbovi priatelia do­počuli o všet­kom nešťas­tí, ktoré ho za­stih­lo, prišli každý zo svoj­ho mies­ta: Elífaz z Témánu, Bil­dad zo Šúachu a Cófar z Na­amy. Do­hovorili sa, že mu prídu vy­sloviť sús­trasť a po­tešiť ho.

Ekumenický

11 Keď sa traja Jóbovi priatelia do­počuli o všetkom nešťas­tí, ktoré ho pos­tih­lo, každý z nich sa vy­dal na ces­tu. Elífaz z Témanu, Bil­dad zo Šúachu a Cófar z Naamy sa stret­li, aby mu išli prejaviť sús­trasť a po­tešili ho.

Bible21

11 Když o všem tom zlém, co Joba po­tkalo, us­lyše­li jeho tři přá­te­lé, vy­pravi­li se každý ze svého kraje: Elifaz z Te­manu, Bil­dad ze Šu­chu a Sofar z Naámy. Shod­li se, že ho spo­lečně půjdou navštívit, aby ho po­li­tova­li a po­těši­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček