EkumenickýJób2,10

Jób 2:10

Jób jej od­povedal: Rozp­rávaš ako nejaká bláz­nivá žena. Či len dob­ré budeme prijímať od Boha a zlé nie? Keď sa toto všet­ko dialo, Jób ús­tami ne­zhrešil.


Verš v kontexte

9 Manžel­ka mu po­vedala: Čo sa ešte stále pri­dŕžaš svojej do­konalos­ti? Rúhaj sa Bohu a zo­mri! 10 Jób jej od­povedal: Rozp­rávaš ako nejaká bláz­nivá žena. Či len dob­ré budeme prijímať od Boha a zlé nie? Keď sa toto všet­ko dialo, Jób ús­tami ne­zhrešil. 11 Keď sa traja Jóbovi priatelia do­počuli o všetkom nešťas­tí, ktoré ho pos­tih­lo, každý z nich sa vy­dal na ces­tu. Elífaz z Témanu, Bil­dad zo Šúachu a Cófar z Naamy sa stret­li, aby mu išli prejaviť sús­trasť a po­tešili ho.

späť na Jób, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Na to jej po­vedal: Hovoríš, ako hovorieva nie­ktorá z bláz­nivých. Či azda len dob­ré budeme brať od Boha a zlého nebudeme brať? V tom vo všet­kom ne­zhrešil Job svojimi rtami.

Evanjelický

10 Ale on jej od­povedal: Aj ty vravíš ako nejaká bláz­nivá žena. Dob­ré prijímame od Boha, a zlé by sme ne­mali prijímať? Pri tom všet­kom sa Jób ne­preh­rešil svojimi perami.

Ekumenický

10 Jób jej od­povedal: Rozp­rávaš ako nejaká bláz­nivá žena. Či len dob­ré budeme prijímať od Boha a zlé nie? Keď sa toto všet­ko dialo, Jób ús­tami ne­zhrešil.

Bible21

10 „Mluvíš jako nějaká hloupá ženská,“ od­po­věděl jí. „Bu­de­me snad od Boha při­jí­mat jen dob­ré, a zlé ne?“ V tom ve všem Job ani je­diným slovem ne­zhřešil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček