EkumenickýIzaiáš56,1

Izaiáš 56:1

Tak­to hovorí Hos­podin: Za­chovaj­te právo a vy­sluhuj­te spravod­livosť, lebo blíz­ko je moja spása, už príde, a moja spravod­livosť sa ukáže.


Verš v kontexte

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Za­chovaj­te právo a vy­sluhuj­te spravod­livosť, lebo blíz­ko je moja spása, už príde, a moja spravod­livosť sa ukáže. 2 Blažený človek, čo tak koná, a ľud­ský tvor, čo sa toho pri­dŕža, za­chováva sobotu, ne­znes­väcuje ju, dáva si po­zor na ruku, aby ne­urobila nič zlé. 3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pri­pojil k Hospodinovi: Hos­podin ma iste vy­lúči zo svoj­ho ľudu — a eunuch nech nehovorí: Hľa, ja som suchý strom.

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Os­tríhaj­te súd a čiňte spraved­livosť, lebo je blíz­ko moje spasenie, aby prišlo, a moja spraved­livosť, aby sa zjavila!

Evanjelický

1 Tak­to vraví Hos­podin: Za­chovávaj­te právo, konaj­te spravod­livo, lebo moja spása je blíz­ko, už príde, a moja zá­chrana už sa zjaví.

Ekumenický

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Za­chovaj­te právo a vy­sluhuj­te spravod­livosť, lebo blíz­ko je moja spása, už príde, a moja spravod­livosť sa ukáže.

Bible21

1 Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte sprave­dlivě – vž­dyť má spása už je blízko, má sprave­dlnost zjeví se!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček