Ekumenický1. Mojžišova41,36

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:36

Genesis

Táto po­trava bude v krajine zásobou počas sied­mich rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže nez­hynie hladom.


Verš v kontexte

35 Nech počas na­stávajúcich úrod­ných rokov zhromažďujú všet­ku po­travu a obilie nech usklad­nia do miest pod faraónovu moc a nech naň do­hliadajú. 36 Táto po­trava bude v krajine zásobou počas sied­mich rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže nez­hynie hladom. 37 Táto reč sa za­páčila faraónovi a všet­kým jeho služob­níkom.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

36 A tie po­traviny budú od­ložené zemi na sedem rokov hladu, ktoré budú v Egypt­skej zemi, a nebude zem vy­plienená hladom.

Evanjelický

36 Tieto po­traviny budú pre krajinu zásobou na sedem rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, a krajina nezahynie hladom.

Ekumenický

36 Táto po­trava bude v krajine zásobou počas sied­mich rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže nez­hynie hladom.

Bible21

36 Tak vznikne pro ce­lou zem záso­ba jíd­la na těch sedm let hla­du, který v Egyptě na­stane, a země se ne­zhroutí hladem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček