Ekumenický1. Mojžišova41,35

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:35

Genesis

Nech počas na­stávajúcich úrod­ných rokov zhromažďujú všet­ku po­travu a obilie nech usklad­nia do miest pod faraónovu moc a nech naň do­hliadajú.


Verš v kontexte

34 Nech faraón ustanoví v krajine správ­cov, ktorí počas sied­mich rokov hoj­nos­ti budú vy­berať pätinu výnosu Egyp­ta. 35 Nech počas na­stávajúcich úrod­ných rokov zhromažďujú všet­ku po­travu a obilie nech usklad­nia do miest pod faraónovu moc a nech naň do­hliadajú. 36 Táto po­trava bude v krajine zásobou počas sied­mich rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže nez­hynie hladom.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

35 A nech na­s­hromaždia všelijakej po­travy za tých sedem dobrých rokov, ktoré prij­dú teraz, a na­hromadia obilia pod ruku fara­onovu, po­travy po mestách, a strážiac za­chovajú to.

Evanjelický

35 Nech zo­zbierajú všet­ky po­traviny v na­stávajúcich dob­rých rokoch a nech usklad­nia zrno pod moc faraónovu, na po­travu pre mes­tá, a tak ho za­chovajú.

Ekumenický

35 Nech počas na­stávajúcich úrod­ných rokov zhromažďujú všet­ku po­travu a obilie nech usklad­nia do miest pod faraónovu moc a nech naň do­hliadajú.

Bible21

35 Úředníci ať během těch na­d­cházejících dob­rých let shro­mažďují všech­ny po­travi­ny, ať uskladní obi­lí pod fa­rao­novu pravo­moc, uloží po­travi­ny do měst a hlídají je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček