Ekumenický1. Mojžišova37,27

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:27

Genesis

Poďme, predaj­me ho Iz­maelitom, ale ne­vzťahuj­me naňho ruky, veď je to náš rod­ný brat. Bratia ho po­slúch­li.


Verš v kontexte

26 Júda po­vedal bratom: Čo budeme mať z toho, keď brata za­bijeme a za­tajíme jeho krv? 27 Poďme, predaj­me ho Iz­maelitom, ale ne­vzťahuj­me naňho ruky, veď je to náš rod­ný brat. Bratia ho po­slúch­li. 28 Keď tadiaľ pre­chádzali mid­ján­ski kup­ci, bratia vy­tiah­li Jozefa z cisterny a predali ho za dvad­sať striebor­ných Iz­maelitom, ktorí ho od­vied­li do Egyp­ta.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

27 Poďme a predaj­me ho Iz­maelitom, ale naša ruka nech nie je proti ne­mu, lebo je náš brat, je naším telom. A jeho bratia po­slúch­li.

Evanjelický

27 Poďte, predáme ho Iz­mael­com, ale rukou naň ne­siahaj­me, lebo je náš brat a naše telo. Bratia ho po­slúch­li.

Ekumenický

27 Poďme, predaj­me ho Iz­maelitom, ale ne­vzťahuj­me naňho ruky, veď je to náš rod­ný brat. Bratia ho po­slúch­li.

Bible21

27 Po­jď­me ho pro­dat Iz­mae­li­tům a ne­vztahuj­me na něj ruce – vž­dyť je to náš bra­tr, naše tělo!“ A bratři ho po­s­lech­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček