EkumenickýEzdráš8,36

Ezdráš 8:36

Po­tom odo­vzdali kráľove nariadenia kráľov­ským mies­to­držiteľom a po­vereným správ­com za Riekou, ktorí pod­porovali ľud i Boží dom.


Verš v kontexte

34 Aj podľa počtu aj podľa váhy všet­ko sú­hlasilo. Cel­kovú váhu hneď aj za­písali. 35 Vy­hnan­ci, čo prišli zo zajatia, prinies­li spaľované obety Bohu Iz­raela, dvanásť býčkov za celý Iz­rael, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem barán­kov, dvanásť capov na obetu za hriech; toto všet­ko prinies­li Hos­podinovi ako spaľovanú obetu. 36 Po­tom odo­vzdali kráľove nariadenia kráľov­ským mies­to­držiteľom a po­vereným správ­com za Riekou, ktorí pod­porovali ľud i Boží dom.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

36 A od­dali vladárom kráľovým nariadenia kráľove a voj­vodom za riekou. A tak po­máhali ľudu a domu Božiemu.

Evanjelický

36 Po­tom odo­vzdali kráľove zákony kráľovým mies­to­držiteľom a správ­com v Záriečí, ktorí pod­porovali ľud i Boží chrám.

Ekumenický

36 Po­tom odo­vzdali kráľove nariadenia kráľov­ským mies­to­držiteľom a po­vereným správ­com za Riekou, ktorí pod­porovali ľud i Boží dom.

Bible21

36 Králov­ským sa­trapům a za­eufratským hej­tmanům předa­li králov­ské roz­ka­zy, a ti pak lidu i Boží­mu domu po­máha­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček