RoháčekEzdráš8,36

Ezdráš 8:36

A od­dali vladárom kráľovým nariadenia kráľove a voj­vodom za riekou. A tak po­máhali ľudu a domu Božiemu.


Verš v kontexte

34 Všet­ko podľa počtu a podľa váhy, a tedy za­písaná bola všet­ka váha toho času. 35 Tí, ktorí prišli zo zajatia, synovia pre­stehovania, obetovali Bohu Iz­raelov­mu zápal­né obeti, dvanásť jun­cov za celého Iz­raela, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem oviec a dvanásť koz­lov na obeť za hriech; to všet­ko bola zápal­ná obeť Hos­podinovi. 36 A od­dali vladárom kráľovým nariadenia kráľove a voj­vodom za riekou. A tak po­máhali ľudu a domu Božiemu.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

36 A od­dali vladárom kráľovým nariadenia kráľove a voj­vodom za riekou. A tak po­máhali ľudu a domu Božiemu.

Evanjelický

36 Po­tom odo­vzdali kráľove zákony kráľovým mies­to­držiteľom a správ­com v Záriečí, ktorí pod­porovali ľud i Boží chrám.

Ekumenický

36 Po­tom odo­vzdali kráľove nariadenia kráľov­ským mies­to­držiteľom a po­vereným správ­com za Riekou, ktorí pod­porovali ľud i Boží dom.

Bible21

36 Králov­ským sa­trapům a za­eufratským hej­tmanům předa­li králov­ské roz­ka­zy, a ti pak lidu i Boží­mu domu po­máha­li.