EkumenickýEzdráš8

Ezdráš

Zoznam navrátencov s Ezdrášom1 Toto sú predáci rodín, za­písaní do rodového zo­znamu, ktorí vy­šli so mnou za kraľovania kráľa Ar­taxer­xa z Babylonu: 2 Z Pinchásových synov Geršóm, z Ítamarových synov Daniel, z Dávidových synov Chat­túš, 3 Šekan­jov syn. Z Paróšových synov Zekar­ja a s ním za­písaných stopäťdesiat mužov. 4 Z Pachat-Moábových synov: Zerach­jov syn El­jehóenaj a s ním dve­sto mužov. 5 Zo Za­ttúových synov: Jachazíelov syn Šekan­ja a s ním tri­sto mužov. 6 Z Adínových synov: Jonatánov syn Ebed a s ním päťdesiat mužov. 7 Z Élamových synov: Atal­jov syn Ješaja a s ním sedem­desiat mužov. 8 Zo Šefat­jových synov: Míkaelov syn Zebad­ja a s ním osem­desiat mužov. 9 Z Jóabových synov: Jechíelov syn Obad­ja a s ním dve­sto­osem­násť mužov. 10 Z Bániových synov: Jósif­jov syn Šelomít a s ním stošesťdesiat mužov. 11 Z Bébajových synov: Bébajov syn Zekar­ja a s ním dvad­saťosem mužov. 12 Z Azgádových synov: Hak­kátanov syn Jóchanan a s ním stodesať mužov. 13 Z Adonikámových synov po­sled­ní a volajú sa Elífelet, Jeíel a Šemaja a s nimi šesťdesiat mužov. 14 Z Bigvajových synov Útaj a Za­búd a s nimi sedem­desiat mužov. Zhromaždenie pri rieke15 Zhromaždil som ich k rieke, čo tečie do Ahavy, a po­bud­li sme tam tri dni. Keď som sa roz­hliadol po ľude a kňazoch, nenašiel som medzi nimi ani jediného levitu. 16 Vtedy som po­slal po predákov a učiteľov, po Elíezera, Aríela, Šemaju, El­nátana, Nátana, Zechar­ju a Mešul­láma a po učiteľov Jaríba a El­nátana. 17 Roz­kázal som im, aby šli k Iddovi, pred­stavenému v obci Kásif­ja, a vložil som im do úst slová, ktorými sa bolo treba pri­hovoriť Id­dovi a jeho bratom, ne­voľníkom chrámu v obci Kásif­ja, aby k nám pri­vied­li služob­níkov pre dom nášho Boha. 18 Keďže nad nami bola dob­rotivá ruka nášho Boha, pri­vied­li nám veľmi učeného muža zo synov Mach­liho, Léviho syna, Iz­raelov­ho syna, totiž Šéreb­ju, a jeho synov s jeho brat­mi, spolu osem­nás­tich, 19 ďalej Chašab­ju a s ním Ješaju z Meráriho synov, jeho bratov a ich synov, spolu dvad­siatich, 20 a z nevoľníkov chrámu, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levitom, dve­stod­vad­sať ne­voľníkov chrámu. Títo všet­ci boli za­značení podľa mena. Posledné prípravy na cestu do vlasti21 Po­tom som tam pri rieke Ahave vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od neho šťast­nú ces­tu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. 22 Han­bil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jaz­du na našu ochranu pred ne­priateľom na ces­te. Veď sme vy­hlásili kráľovi: Ruka nášho Boha vlád­ne nad všet­kými tými, čo ho vy­hľadávajú na svoje dob­ro, ale jeho mohut­ný hnev za­sahuje všet­kých, čo ho opúšťajú. 23 Pos­tili sme sa teda a prosili sme o to svoj­ho Boha a dal sa nám uprosiť. 24 Po­tom som vy­bral dvanás­tich z popredných kňazov, Šéreb­ju a Chašab­ju a s nimi desiatich spomedzi ich bratov. 25 Po­tom som im od­vážil strieb­ro, zlato a nádoby, po­svät­ný dar pre dom nášho Boha, ktorý obetoval kráľ, jeho rad­covia, jeho kniežatá a všet­ci Iz­raeliti, koľko ich tam bolo. 26 Od­vážil som im teda do rúk šesťs­topäťdesiat hrivien strieb­ra, sto hrivien striebor­ného náčinia, zlata tiež sto hrivien, 27 ďalej dvad­sať zlatých džbánov po tisíc drachiem a dve nádoby z lesklého bron­zu, vzác­ne ako zlato. 28 Pri­tom som im po­vedal: Vy ste svätí Hos­podinovi, i tieto nádoby sú po­svät­né, aj strieb­ro so zlatom je obet­ný dar Hos­podinovi, Bohu vašich ot­cov. 29 Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pred pred­stavenými kňazov, levitov a pred pred­stavenými iz­rael­ských rodov v Jeruzaleme, v komorách Hos­podinov­ho domu! 30 Kňazi a leviti pre­vzali od­vážené strieb­ro, zlato a nádoby, aby ich do­pravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha. Príchod do Jeruzalema31 Dvanás­teho dňa pr­vého mesiaca sme sa po­hli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema. Ruka nášho Boha bola nad na­mi. On nás na ces­te chránil pred ne­priateľmi a zboj­ník­mi. 32 Tak sme prišli do Jeruzalema a os­tali sme tam tri dni. 33 Na štvr­tý deň po­tom Meremótovi, synovi kňaza Uriju, od­vážili strieb­ro, zlato a nádoby v dome nášho Boha. Ďalej tam bol Pin­chásov syn Eleazár a ok­rem tých­to boli prítom­ní aj leviti, Jéšu­ov syn Józabad a Bin­nújov syn Nóad­ja. 34 Aj podľa počtu aj podľa váhy všet­ko sú­hlasilo. Cel­kovú váhu hneď aj za­písali. 35 Vy­hnan­ci, čo prišli zo zajatia, prinies­li spaľované obety Bohu Iz­raela, dvanásť býčkov za celý Iz­rael, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem barán­kov, dvanásť capov na obetu za hriech; toto všet­ko prinies­li Hos­podinovi ako spaľovanú obetu. 36 Po­tom odo­vzdali kráľove nariadenia kráľov­ským mies­to­držiteľom a po­vereným správ­com za Riekou, ktorí pod­porovali ľud i Boží dom.

EkumenickýEzdráš8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček