EkumenickýEzdráš3,9

Ezdráš 3:9

A tak na­stúpil Jéšua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­míel a jeho synovia s Júdovými po­tom­kami do jed­ného a riadili tých, čo pracovali na stav­be Božieho chrámu; takis­to Chénadádovi synovia a ich synovia a ich bratia, leviti.


Verš v kontexte

8 V druhom roku po svojom ná­vrate k Božiemu domu do Jeruzalema, v druhom mesiaci Šeal­tíelov syn Zerub­bábel a Jócadakov syn Jéšua s ostatnými svojimi druh­mi, kňaz­mi, levit­mi a so všet­kými, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali práce a po­verili levitov od dvad­siatich rokov na­hor riadením práce na dome Hos­podina. 9 A tak na­stúpil Jéšua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­míel a jeho synovia s Júdovými po­tom­kami do jed­ného a riadili tých, čo pracovali na stav­be Božieho chrámu; takis­to Chénadádovi synovia a ich synovia a ich bratia, leviti. 10 Keď stavitelia klád­li zá­klady Hos­podinov­ho chrámu, po­zvali kňazov, aby sa po­stavili vo svojom rúchu s trúbami, aj levitov, synov Ásafa, s cimbalmi, aby velebili Hos­podina podľa vzoru iz­rael­ského kráľa Dávida.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak stál Ješua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­miel a jeho synovia, synovia Júdovi, spolu, aby do­hliadali na tých, ktorí konali prácu na dome Božom, synovia Chenadádovi, ich synovia a ich bratia, Leviti.

Evanjelický

9 Jéšúa, jeho synovia a bratia, Kad­míél a jeho synovia, Júdej­ci, do jed­ného na­stúpili, aby do­zerali na robot­níkov pri stav­be domu Božieho, i synovia Chenadadovi, ich synovia a ich bratia levíti.

Ekumenický

9 A tak na­stúpil Jéšua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­míel a jeho synovia s Júdovými po­tom­kami do jed­ného a riadili tých, čo pracovali na stav­be Božieho chrámu; takis­to Chénadádovi synovia a ich synovia a ich bratia, leviti.

Bible21

9 Řízení prací na Božím do­mě se ujal Jošua se svý­mi syny a bra­t­ry, Kad­miel se svý­mi syny (po­tomky Hodaviášový­mi) a po­tom­ci Chena­da­dovi se svý­mi syny a bra­t­ry – samí levi­té.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček