RoháčekEzdráš3,9

Ezdráš 3:9

A tak stál Ješua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­miel a jeho synovia, synovia Júdovi, spolu, aby do­hliadali na tých, ktorí konali prácu na dome Božom, synovia Chenadádovi, ich synovia a ich bratia, Leviti.


Verš v kontexte

8 A druhého roku po svojom príchode k domu Božiemu do Jeruzalema, druhého mesiaca, začali Zerubábel, syn Šeal­tielov, a Ješua, syn Jocadákov, a ostatok ich bratov, kňazi a Leviti, jako i všet­ci, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema, a po­stavili Levitov vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, aby do­hliadali na dielo domu Hos­podinov­ho. 9 A tak stál Ješua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­miel a jeho synovia, synovia Júdovi, spolu, aby do­hliadali na tých, ktorí konali prácu na dome Božom, synovia Chenadádovi, ich synovia a ich bratia, Leviti. 10 A keď klád­li stavitelia zá­klady chrámu Hos­podinov­ho, po­stavili kňazov, ob­lečených v bohos­lužob­nom rúchu, s trúbami a Levitov, synov Azafových, s cym­bal­mi, aby chválili Hos­podina podľa nariadenia Dávida, kráľa Iz­raelov­ho.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak stál Ješua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­miel a jeho synovia, synovia Júdovi, spolu, aby do­hliadali na tých, ktorí konali prácu na dome Božom, synovia Chenadádovi, ich synovia a ich bratia, Leviti.

Evanjelický

9 Jéšúa, jeho synovia a bratia, Kad­míél a jeho synovia, Júdej­ci, do jed­ného na­stúpili, aby do­zerali na robot­níkov pri stav­be domu Božieho, i synovia Chenadadovi, ich synovia a ich bratia levíti.

Ekumenický

9 A tak na­stúpil Jéšua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­míel a jeho synovia s Júdovými po­tom­kami do jed­ného a riadili tých, čo pracovali na stav­be Božieho chrámu; takis­to Chénadádovi synovia a ich synovia a ich bratia, leviti.

Bible21

9 Řízení prací na Božím do­mě se ujal Jošua se svý­mi syny a bra­t­ry, Kad­miel se svý­mi syny (po­tomky Hodaviášový­mi) a po­tom­ci Chena­da­dovi se svý­mi syny a bra­t­ry – samí levi­té.