EkumenickýEzdráš3,10

Ezdráš 3:10

Keď stavitelia klád­li zá­klady Hos­podinov­ho chrámu, po­zvali kňazov, aby sa po­stavili vo svojom rúchu s trúbami, aj levitov, synov Ásafa, s cimbalmi, aby velebili Hos­podina podľa vzoru iz­rael­ského kráľa Dávida.


Verš v kontexte

9 A tak na­stúpil Jéšua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­míel a jeho synovia s Júdovými po­tom­kami do jed­ného a riadili tých, čo pracovali na stav­be Božieho chrámu; takis­to Chénadádovi synovia a ich synovia a ich bratia, leviti. 10 Keď stavitelia klád­li zá­klady Hos­podinov­ho chrámu, po­zvali kňazov, aby sa po­stavili vo svojom rúchu s trúbami, aj levitov, synov Ásafa, s cimbalmi, aby velebili Hos­podina podľa vzoru iz­rael­ského kráľa Dávida. 11 Striedavo chválili a velebili Hos­podina spevom: Lebo je dob­rý, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky nad Iz­raelom. Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hos­podina, že bol položený zá­klad Hos­podinov­ho domu.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 A keď klád­li stavitelia zá­klady chrámu Hos­podinov­ho, po­stavili kňazov, ob­lečených v bohos­lužob­nom rúchu, s trúbami a Levitov, synov Azafových, s cym­bal­mi, aby chválili Hos­podina podľa nariadenia Dávida, kráľa Iz­raelov­ho.

Evanjelický

10 Keď stavitelia položili zá­klad chrámu Hos­podinov­ho, po­stavili sa kňazi v ob­rad­nom rúchu s trúbami a levíti, synovia Ásáfovi, s cim­bal­mi, aby chválili Hos­podina podľa návodu iz­rael­ského kráľa Dávida.

Ekumenický

10 Keď stavitelia klád­li zá­klady Hos­podinov­ho chrámu, po­zvali kňazov, aby sa po­stavili vo svojom rúchu s trúbami, aj levitov, synov Ásafa, s cimbalmi, aby velebili Hos­podina podľa vzoru iz­rael­ského kráľa Dávida.

Bible21

10 Když stavi­te­lé pokláda­li zákla­dy Hos­po­di­nova chrá­mu, kněží ob­lečení do slavnostních rouch stá­li na svých mís­tech s trub­ka­mi stejně jako levi­té, synové Asafovi, s či­ne­ly, aby chvá­li­li Hos­po­di­na pod­le po­kynů iz­rael­ského krále Davi­da.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček