EvanjelickýEzdráš3,9

Ezdráš 3:9

Jéšúa, jeho synovia a bratia, Kad­míél a jeho synovia, Júdej­ci, do jed­ného na­stúpili, aby do­zerali na robot­níkov pri stav­be domu Božieho, i synovia Chenadadovi, ich synovia a ich bratia levíti.


Verš v kontexte

8 V druhom roku po svojom príchode k domu Hos­podinov­mu v Jeruzaleme, v druhom mesiaci, Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, i os­tat­ní ich bratia kňazi a levíti, i všet­ci, čo prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali budovať dom Hos­podinov a ustanovili levítov od dvad­saťročných na­hor, aby vied­li stav­bu. 9 Jéšúa, jeho synovia a bratia, Kad­míél a jeho synovia, Júdej­ci, do jed­ného na­stúpili, aby do­zerali na robot­níkov pri stav­be domu Božieho, i synovia Chenadadovi, ich synovia a ich bratia levíti. 10 Keď stavitelia položili zá­klad chrámu Hos­podinov­ho, po­stavili sa kňazi v ob­rad­nom rúchu s trúbami a levíti, synovia Ásáfovi, s cim­bal­mi, aby chválili Hos­podina podľa návodu iz­rael­ského kráľa Dávida.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak stál Ješua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­miel a jeho synovia, synovia Júdovi, spolu, aby do­hliadali na tých, ktorí konali prácu na dome Božom, synovia Chenadádovi, ich synovia a ich bratia, Leviti.

Evanjelický

9 Jéšúa, jeho synovia a bratia, Kad­míél a jeho synovia, Júdej­ci, do jed­ného na­stúpili, aby do­zerali na robot­níkov pri stav­be domu Božieho, i synovia Chenadadovi, ich synovia a ich bratia levíti.

Ekumenický

9 A tak na­stúpil Jéšua, jeho synovia a jeho bratia, Kad­míel a jeho synovia s Júdovými po­tom­kami do jed­ného a riadili tých, čo pracovali na stav­be Božieho chrámu; takis­to Chénadádovi synovia a ich synovia a ich bratia, leviti.

Bible21

9 Řízení prací na Božím do­mě se ujal Jošua se svý­mi syny a bra­t­ry, Kad­miel se svý­mi syny (po­tomky Hodaviášový­mi) a po­tom­ci Chena­da­dovi se svý­mi syny a bra­t­ry – samí levi­té.