EkumenickýEzdráš3,13

Ezdráš 3:13

takže nik ne­vedel rozo­znať hlasitý radost­ný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlas­ne kričal a bolo ho počuť ďaleko.


Verš v kontexte

11 Striedavo chválili a velebili Hos­podina spevom: Lebo je dob­rý, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky nad Iz­raelom. Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hos­podina, že bol položený zá­klad Hos­podinov­ho domu. 12 Mnohí z kňazov, levitov a rodových náčel­níkov, tí starší, ktorí videli predošlý chrám, však veľmi nariekali, keď pred ich očami klád­li zá­klad toh­to chrámu. Mnohí sa zas ozývali na­tešeným hlasom, 13 takže nik ne­vedel rozo­znať hlasitý radost­ný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlas­ne kričal a bolo ho počuť ďaleko.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 takže ľud nemohol rozoznať hlasu radost­ného kriku od hlasu plačúceho ľudu, lebo ľud kričal veľkým krikom, takže bolo počuť hlas naďaleko.

Evanjelický

13 Nebolo možno rozo­znať zvuk radost­ného po­krikovania od zvuku plaču ľudu, lebo ľud na­hlas po­krikoval a jeho hlas bolo počuť naďaleko.

Ekumenický

13 takže nik ne­vedel rozo­znať hlasitý radost­ný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlas­ne kričal a bolo ho počuť ďaleko.

Bible21

13 takže zvuk pláče za­nikal v ra­dostném křiku. Lid vo­lal hla­si­tě, až se to roz­léhalo ši­roko dale­ko.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček