RoháčekEzdráš3,13

Ezdráš 3:13

takže ľud nemohol rozoznať hlasu radost­ného kriku od hlasu plačúceho ľudu, lebo ľud kričal veľkým krikom, takže bolo počuť hlas naďaleko.


Verš v kontexte

11 A chváliac a oslavujúc Hos­podina od­povedali si navzájom, že je dob­rý, že jeho milosť ­tr­vá nad Iz­raelom na veky. A všetok ľud po­krikoval veľkým krikom radost­ným chváliac Hos­podina nad založením domu Hos­podinov­ho. 12 Ale mnohí z kňazov a Levitov a z hláv ot­cov, star­ci, ktorí videli tam­ten pr­vý dom, keď za­kladali ten­to dom pred ich očami, plakali veľkým hlasom, kým zase mnohí v radost­nom po­krikovaní po­z­dvihovali s­voj hlas, 13 takže ľud nemohol rozoznať hlasu radost­ného kriku od hlasu plačúceho ľudu, lebo ľud kričal veľkým krikom, takže bolo počuť hlas naďaleko.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 takže ľud nemohol rozoznať hlasu radost­ného kriku od hlasu plačúceho ľudu, lebo ľud kričal veľkým krikom, takže bolo počuť hlas naďaleko.

Evanjelický

13 Nebolo možno rozo­znať zvuk radost­ného po­krikovania od zvuku plaču ľudu, lebo ľud na­hlas po­krikoval a jeho hlas bolo počuť naďaleko.

Ekumenický

13 takže nik ne­vedel rozo­znať hlasitý radost­ný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlas­ne kričal a bolo ho počuť ďaleko.

Bible21

13 takže zvuk pláče za­nikal v ra­dostném křiku. Lid vo­lal hla­si­tě, až se to roz­léhalo ši­roko dale­ko.